کیت تست باروری

 • LH Ovulation Test Midstream

  جریان تخمک گذاری LH جریان متوسط

  تست تخمک گذاری LH One Step یک روش ایمونوکروماتوگرافی یک مرحله ای است که برای تعیین کیفی هورمون لوتئین ساز انسان (hLH) در ادرار برای پیش بینی زمان تخمک گذاری انجام می شود.

 • LH Ovulation Test Strip

  نوار تست تخمک گذاری LH

  تست تخمک گذاری LH One Step یک روش ایمونوکروماتوگرافی یک مرحله ای است که برای تعیین کیفی هورمون لوتئین ساز انسان (hLH) در ادرار برای پیش بینی زمان تخمک گذاری انجام می شود.

 • HCG Pregnancy Test Midstream

  جریان متوسط ​​بارداری HCG

  تست حاملگی یک مرحله ای HCG یک روش ایمنی سنجی خودکار است که برای تعیین کیفی گنادوتروپین جفتی انسانی (HCG) در ادرار برای تشخیص زود هنگام بارداری طراحی شده است.

 • HCG Pregnancy Test Strip

  نوار تست بارداری HCG

  تست حاملگی یک مرحله ای HCG یک روش ایمنی سنجی خودکار است که برای تعیین کیفی گنادوتروپین جفتی انسانی (HCG) در ادرار برای تشخیص زود هنگام بارداری طراحی شده است.

 • HCG Pregnancy Test Cassette

  کاست تست بارداری HCG

  تست حاملگی یک مرحله ای HCG یک روش ایمنی سنجی خودکار است که برای تعیین کیفی گنادوتروپین جفتی انسانی (HCG) در ادرار برای تشخیص زود هنگام بارداری طراحی شده است.

+86 15910623759